Funkčné a Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

Foot bent2 - small
Clenched fist - smal
Hemi